Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
e-Kursy WBT
e-Kursy
WBT
Blackboard
Blackboard
DL
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Przetargi Media o nas Kontakt

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu

(wersja zaktualizowana: obowiązująca od dnia 1 października 2014 r.)

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu zbudowany został w oparciu o zasadę świadomego współtworzenie kultury jakości przez wszystkich członków społeczności akademickiej oraz w oparciu o dobre doświadczenia funkcjonującego w latach 2001-2010 Systemu Zarzadzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000.

Cele, zakres działania i strukturę Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia określa Zarządzenie nr 17/2012 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie struktury i zakresu działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSZiA zmienione Zarządzeniem nr 12/2014 Rektora WSZiA z dnia 30 maja 2014 r.

W ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości kształcenia funkcjonują m.in.:

  1. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia - sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu;
  2. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia - przygotowuje narzędzia, dokonuje analizy danych i ocenia jakość kształcenia, opracowuje rekomendacje do wdrożenia działań naprawczych, doskonalących;
  3. Uczelniany Zespół ds. Badań Ewaluacyjnych - przeprowadza badania ankietowe, opracowuje wyniki badań, przygotowuje sprawozdania z monitoringu poszczególnych obszarów, wspiera technicznie i informatycznie prace Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

Zadania oraz skład w/w zespołów określa Zarządzenie nr 14/2014 Rektora WSZiA z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie określenia składu oraz zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Uczelnianego Zespołu ds. Badań Ewaluacyjnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu.

W skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia wchodzą: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia - przewodniczący, po dwóch nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na każdym z prowadzo­nych kierunków kształcenia (w tym jeden praktyk), dwóch przedstawicieli studentów, pracownik administracji pełniący funkcję sekretarza zespołu.

W skład Uczelnianego Zespołu ds. Badań Ewaluacyjnych wchodzą: administrator portalu WSZiA, kierownik Dziekanatu, kierownik Działu Toku Studiów, pracownik Centrum Szkoleń i Karier, pracownik Działu Informatyczno-Administracyjnego.

Integralną część systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia stanowi system badań ankietowych, prowadzonych regularnie wśród studentów, pracowników i absolwentów oraz opinie interesariuszy zewnętrznych (pracodawców). Wyniki badań wraz z dokumentami sprawozdawczymi jednostek wewnętrznych Uczelni (Dziekanat, Dział Toku Studiów, Biuro Karier) stanowią podstawę oceny formułowanej przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia.

Ocena jakości kształcenia w WSZiA dotyczy roku akademickiego.

Sprawozdanie z jakości kształcenia przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia przedkłada Dziekanom Wydziałów i Rektorowi w terminie do 31 marca każdego roku.

Wyniki oceny jakości kształcenia Dziekani prezentują na posiedzeniu Rad Wydziałów natomiast Rektor na posiedzeniu Senatu Uczelni.

Decyzje o wdrożeniu działań doskonalących podejmuje Rektor Uczelni odpowiedzialny za funkcjonowanie i skuteczność systemu.

Informacje dot. oceny jakości kształcenia prezentowane są na stronie internetowej Uczelni.

Podstawy prawne funkcjonowania USZJK

  • Uchwała Senatu 29/L/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie „Polityki Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu” czytaj (PDF)
  • Zarządzenie nr 17/2012 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie struktury i zakresu działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSZiA czytaj (PDF)
  • Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora nr 17/2012 z dnia dotyczącego w sprawie struktury i zakresu działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSZiA, czytaj (PDF)
  • Zarządzenie nr 14/2014 Rektora WSZiA z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie w sprawie określenia składu oraz zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Uczelnianego Zespołu ds. Badań Ewaluacyjnych w WSZiA, czytaj (PDF)
  • Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Zespołu ds. Badań Ewaluacyjnych w WSZiA czytaj (PDF)

Sprawozdania z oceny jakości kształcenia:

Dokumenty

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska