Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Deklaracja Polityki Erasmus (EPS)
Erasmus Policy Statement

Uczelnia szczyci się mianem uczelni europejskiej i w swojej działalności kieruje się zasadami zgodnymi z założeniami procesu bolońskiego. Propaguje idee proeuropejskie oraz aktywnie wspiera międzynarodowe środowisko naukowe, realizując wspólne programy badawcze i edukacyjne. Umacnia związki z krajami Unii Europejskiej oraz podejmuje nowe inicjatywy dające możliwości współpracy z państwami Europy Wschodniej. Uczelnia dąży do bycia wiodącym ośrodkiem akademickim w Europie, o wysokim poziomie innowacyjności badań, przyjaznym studentowi, znakomicie zarządzanym, słynącym z tolerancji i różnorodności. Międzynarodowe działania na rzecz mobilności studentów i pracowników odgrywają dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu kluczową rolę. Jednym z najważniejszych celów strategicznych jest "umiędzynarodowienie procesu kształcenia w Uczelni, Realizując powyższą politykę, Uczelnia dąży do Tym samym od wzrostu prestiżu nie tylko w Europie ale i poza granicami UE. Poprzez propagowanie idei aktywnej współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi obejmującymi m.in. transfer wiedzy, wspólne projekty badawcze, wymianę międzykulturową Uczelnia poprzez działania na rzecz międzynarodowej mobilności tworzy idealne warunki do rozwoju całej społeczności akademickiej, wspierając zarówno studentów jak i pracowników Uczelni w nabywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W ramach realizacji strategii umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu zostały określone następujące cele strategiczne:

  • zwiększenie liczby studentów i pracowników naukowo dydaktycznych biorących udział w programach międzynarodowych.
  • uczestnictwo w europejskich programach edukacyjnych na lata 2014-2020
  • kontynuacja współpracy z uczelniami partnerskimi w Belgii, Niemczech, Portugalii, Finlandii, Turcji i na Ukrainie,
  • przygotowanie oferty kształcenia w języku angielskim dla studentów zagranicznych.
  • intensyfikacja i koordynacja działań na rzecz uczestnictwa w europejskich programach badawczych.
  • podejmowanie działań na rzecz nawiązywania współpracy partnerskiej z kolejnymi uczelniami w krajach UE:
  • tworzenie zespołów badawczych dla podejmowania zadań w ramach europejskich programów badawczych.
  • kontynuowanie działalności w międzynarodowych organizacjach szkół wyższych np. BUSINET i ENPHE
  • podejmowanie działań zmierzających do przystąpienia do innych organizacji międzynarodowych skupiających uczelnie wyższe o zbliżonym profilu kształcenia